Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

STANOVENÍ DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

Sluneční záření, které dopadá na plochu pod vrstvou atmosféry, se skládá z přímého a z rozptýleného záření. Meteorologicky se množství celkového slunečního záření dopadajícího za jednotku času na jednotku plochy horizontálního zemského povrchu nazývá globální sluneční záření. Pro výrobu elektřiny ze Slunce je nejdůležitějším parametrem celková energie dopadajícího slunečního záření na uvažovanou plochu za zkoumané časové období. Fyzikálně je tedy pro stanovení výroby důležitý celkový úhrn globálního slunečního záření na obecně položenou plochu na zemském povrchu za zkoumané časové období, obvykle den, měsíc či rok. Meteorologické dlouhodobé sumy globálního slunečního záření jsou měřeny tedy na vodorovnou plochu a pro účely energetických výpočtů je nutné je přepočítat na plochu s danou orientací a sklonem. V současné době jsou sumy globálního slunečního záření měřeny pouze na jedenácti pracovištích ČHMÚ, difúzní záření na čtyřech, proto výpočty vycházejí ze sum přímého slunečního záření a ze skutečné doby slunečního svitu doplněné průměrnými hodnotami difúzního záření. Skutečná doba slunečního svitu je měřena na území ČR na 79-ti pracovištích (ČHMÚ však zveřejňuje data jen ze 22-ti stanic), což dává dostatečný prostor a relativně vysokou přesnost pro stanovení místních odchylek globálního slunečního záření. Podle Atlasu podnebí [1] došlo k zajímavému jevu: od roku 1950 až cca do roku 1980 se množství dopadající energie snižovalo. Důvodem byla změna oblačnosti. Od roku 1990 se množství dopadající solární energie zvyšuje. Důsledkem je to, že pokud pro odhad produkce FVE použijeme delší časovou řadu, budou výsledky pesimističtější. Při modelování nesmíme zapomínat, že množství dopadající sluneční energie v jednotlivých letech kolísá vlivem oblačnosti, takže jednotlivé roky se od sebe mohou lišit o 10 % i více. Odchylky jednotlivých měsíců jsou pak ještě mnohem vyšší. Viz také kap. 7. Vždy je potřeba

Obrázek 6: Porovnání roční doby slunečního svitu s dlouhodobým a krátkodobým průměrem. Data: ČHMÚ.

Obrázek 7: Porovnání celkové roční dopadající solární energie. Data: ČHMÚ, EkoWATT.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect